PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen: „GDPR”)

 

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů je MK, s.r.o. se sídlem Makovského 1392/2b, 163 00 Praha 6 Řepy, IČO: 49684469, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23355 (dále jen: „Správce“).

Kontaktní údaje správce v souvislosti s GDPR jsou: MK, s.r.o., Kotkova 273, 269 01 Rakovník, IČO: 49684469, tel.: +420 737 246 352, e-mail: gdpr@mk-rako.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Rozsah a zdroje zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektů údajů, a to registrací do uživatelské sekce na e-shopu, zasláním dotazu nebo uskutečněním internetové objednávky. 

V rámci poskytnutí zákaznické podpory jsou Vaše osobní údaje získávány také prostřednictvím on-line chatu, kdy nám zasíláte Vaše dotazy, které následně zodpovídáme. 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. nebo souhlas se zpracováním osobních údajů poskytovaný při registraci účtu nebo v souvislosti s cookies.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

IV. Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovány strojově nebo manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě v souladu s uvedenými zákony.

Zpracovatelé osobních údajů jsou:

 • osoby podílející se na dodání zboží (Správce)
 • partneři provozující platební systémy pro potřeby zajištění on-line platby: B-payment s.r.o., Opletalova 1525/39, 110 00 Praha 1 
 • osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu: Úspěšný web s.r.o., Rubínova 1328, 269 01 Rakovník
 • osoby zajišťující provoz softwaru a ukládání dat
 • osoby zajišťující marketingové služby: ROI digital s.r.o., Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné úřady.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby osobní údaje subjektů údajů mohly být předány jinému správci.

 

V. Způsob zpracování a ochrany osobních údaj

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. zpracovatelem v jeho sídle. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

 

VI. Doba zpracovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými předpisy.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

Osobní údaje zpracovávané z on-line chatu Smartsupp jsou uchovávány pouze 3 měsíce. Poté jsou veškeré údaje automaticky smazány.

 

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 1. právo na zpracování osobních údajů korektně, zákonným a transparentním způsobem
 2. právo na bezplatný přístup ke svým osobním údajům 
 3. právo na opravu osobních údajů popřípadě omezení zpracování
 4. právo na výmaz osobních údajů
 5. právo vznést námitku proti zpracování
 6. právo na přenositelnost údajů
 7. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce gdpr@mk-rako.cz

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o uplatnění práva, podání stížnosti či dotaz se můžete obracet se můžete obracet na e-mail: gdpr@mk-rako.cz. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do 1 měsíce od obdržení žádosti. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit, nejdéle však o 2 měsíce. 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře a  zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře nebo při registraci potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Užíváním webových stránek souhlasíte s používáním a ukládáním souborů cookies. K odvolání uděleného souhlasu využijte technické prostředky (nastavení) Vašeho prohlížeče, kde můžete soubory cookies smazat a jejich ukládání zakázat. Více zde.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na internetových stránkách internetového obchodu.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24.5.2018.